Uslovi korištenja Komparacio.ba

Opšta pravila i  napomene

Ovi Uslovi korištenja Komparacio.ba (u daljem tekstu: Uslovi korištenja) regulišu prava i obaveze korisnika web portala Komparacio.ba (u daljem tekstu: korisnici), te omogućavaju zaštitu njihovih prava kao i prava društva koje je zakoniti vlasnik portala.

Portal Komparacio.ba (u daljem tekstu: portal) kao i domena komparacio.ba (u daljem tekstu: domena) je u vlasništvu društva Perspecta d.o.o. za finansijski consulting sa sjedištem u Sarajevu, Mula Mustafe Bašeskije 10/1, Bosna i Hercegovina.

Korištenje web portala Komparacio.ba, njegovih sadržaja i s njim povezanih web stranica i portala obavezuje sve posjetioce i korisnike da poštuju ove Uslove korištenja.

Korisnik je svaka osoba (fizička ili pravna) u zemlji i inostranstvu koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Komparacio.ba.

Komparacio.ba je namijenjen isključivo zakonski punoljetnim fizičkim licima.

Svi korisnici svojom slobodnom voljom posjećuju web portal Komparacio.ba i u tom smislu dužni su pridržavati se ovih Uslova korištenja nezavisno da li su registrovani ili povremeni anonimni korisnici portala.

Pristupom i svakim daljim korištenjem portala Komparacio.ba korisnik izjavljuje da je upoznat i da prihvata Uslove korištenja Komparacio.ba i bez posebne registracije na portalu. Ukoliko se korisnik iz bilo kojeg razloga ne slaže i ne prihvata Uslove korištenja dužan je da bez odlaganja napusti stranicu portala Komparacio.ba.

Registrovani korisnici u postupku registracije daju Izjavu o privatnosti ličnih podataka.

Uslove korištenja donijelo je društvo Perspecta d.o.o. koje je vlasnik portala Komparacio.ba i ono zadržava pravo da po potrebi mijenja i dopuni Uslove korištenja i/ili Izjavu o privatnosti i bez prethodne najave na stranici portala.

Nastavljeno korištenje i kontinuirane posjete korisnika portalu, te korištenje pojedinih njegovih sadržaja i nakon izmjena Uslova, potvrđuju prihvatanje i namjeru poštivanja tako izmijenjenih Uslova korištenja od strane korisnika.

Početak važenja ovih Uslova korištenja Komparacio.ba je od datuma njihovog objavljivanja kao i datuma njihovih izmjena. Ovaj datum je vidljivo naznačen u dnu teksta ovih Uslova, dostupan je svim korisnicima, pa stoga preporučujemo  da isti provjere prilikom svake posjete portalu. Od tog datuma stupaju na snagu sve izmjene ili brisanje uslova i pravila korištenja.

Komparacio.ba je portal čiji je cilj da omogući svojim korisnicima pretraživanje, poređenje i odabir njima najpovoljnijih proizvoda i usluga (u daljem tekstu: proizvoda) iz ponude uvrštenih davaoca usluga  iz različitih industrija finansijskog i sektora telekomunikacija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: davaoci usluga).

Komparacio.ba može slobodno proširivati područja (sektore i industrije) za pretrage i poređenja.

Komparacio.ba je nezavisan portal i svojim korisnicima nudi besplatne usluge pretraživanja i poređenja uvrštenih ponuda trećih lica - konačnih zakonskih isporučioca proizvoda čije su ponude u poređenju.

U pogledu podataka koji su predmetom poređenja, Komparacio.ba čini razumne napore da isti budu tačni, ažurni i pouzdani za poređenja koja prave korisnici. Eventualne greške koje uoče  korisnici i na koje nam se ukaže spremni smo korigovati bez odlaganja.

Međutim, Komparacio.ba ne može garantovati za tačnost, pouzdanost i sveobuhvatnost podataka koji su dobiveni od dobavljača kao konačnih isporučioca, bilo da su oni ugovorni partneri ili su podaci o njihovim ponudama preuzeti kao javno dostupni podaci.

Korisnicima je dozvoljeno da pristupe i koriste portal Komparacio.ba isključivo u svoje ime za svoje lične nekomercijalne potrebe. Korištenje sadržaja, dizajna, grafičkih, funkcionalnih, informatičkih i drugih rješnja u bilo kakve komercijalne svrhe je strogo zabranjeno i podliježe zakonskim sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 63/10).

Svi objavljeni sadržaji na portalu su vlasništvo portala i njegovih ugovornih partnera odnosno davaoca usluga čiji su javno dostupni podaci uvršteni u poređenje. Shodno tome, svi zaštitni znakovi i loga su intelektualno vlasništvo društva Perspecta d.o.o. ili su u vlasništvu trećih lica.
U slučaju da, kao posljedica korištenja portala Komparacio.ba, nastanu pravni sporovi, korisnik je saglasan i daje svoj pristanak da je stvarno nadležni sud u Sarajevu, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Napomene uz „beta“ verziju Komparacio.ba    

Sa datumom puštanja u rad portala Komparacio.ba on-line, u funkciji je tzv. „beta“ testna  verzija informatičkog rješenja portala.
Cilj „beta“ verzije je da se putem probnog rada izvrši testiranje softverskih rješenja i kompletna funkcionalnost portala, te djelomično i postepeno dopunjavanje sadržaja i funkcionalnosti.

U vezi s tim „beta“ verzija i odgovarajuća testiranja trajat će toliko koliko se procijeni neopodnim za potvrđivanje uspješnosti i kontinuirane funkcionalnosti portala Komparacio.ba.

Zahvaljujemo se svim našim korisnicima za strpljenje, razumijevanje i korisne komentare za eventulane propuste i poteškoće koji mogu nastati tokom korištenja portala u testnom periodu.

Ovi Uslovi korištenja važe i primjenjuju se i tokom testnog perioda uz puno uvažavanje činjenice da neki od najavljenih sadržaja i elemenata portala nisu u punoj funkciji.

Zaštita privatnosti i ličnih podataka

Komparacio.ba se obavezuje da će u skladu sa pozitivnim propisima čuvati privatnost korisnika portala, izuzev u slučaju  kršenja uslova korištenja ili nezakonitih radnji korisnika.

Komparacio.ba se obavezuje da će sve podatke koje dobije od korisnika prilikom njihovog korištenja portala upotrebljavati samo u svrhe portala, te lične podatke neće obrađivati niti prosljeđivati trećoj strani, bez saglasnosti korisnika kao nosioca ličnih podataka, izuzev ako to nije drugačije utvrđeno pravilima.

Komparacio.ba može u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti zaštite ličnih podataka prikupljati podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja portala (podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na internet), ili podatke koje korisnik samostalno unese tokom registracije, zahtjeva za upit ili aplikacije-upita za ponudu.

Svi podaci korisnika portala se tretiraju kao povjerljivi i dostupni su samo licima kojima su isti neophodni za obavljanje njihovog posla za portal Komparacio.ba.

Komparacio.ba se obavezuje da lične podatke neće obrađivati niti distribuirati u bilo koju svrhu bez korisnikovog odobrenja. Komparacio.ba može obrađivati i distribuirati demografske podatke ali bez otkrivanja ličnih podataka. Također, Komparacio.ba može raditi anonimne statističke obrade i distribuciju podataka izuzimajući lične podatke.

Komparacio.ba odnosno njegov zakoniti vlasnik Perspecta d.o.o. posjeduju sve organizacijske i tehničke preduslove za prikupljanje i obradu ličnih podataka korisnika a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 49/07, 76/11 i 89/11).
Prikupljanje i obrada ličnih podataka vrši se samo za potrebe zbog kojih postoji i radi portal Komparacio.ba.

Korisnici svojom izjavom o privatnosti prilikom popunjavanja formulara  Registrujte se,  pri davanju UPITA, te prilikom popunjavanja APLIKACIJE- ZAHTJEV ZA PONUDU potvrđuju da su upoznati sa svrhom davanja ličnih podataka i da su saglasni za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje od strane Komparacio.ba u skladu sa zakonom.

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je omogućiti: bolje pretraživanje i efikasnije korištenje svih funkcija portala prilagođenih korisnikovim specifičnim zahtjevima, precizno fokusiranje u poređenju uvrštenih proizvoda, dobivanje detaljnijih podataka i informacija, da korisnik prima različite obavijesti, priliku korisnicma da kontaktiraju sa davaocima usluga, mogućnost korisnika da apliciraju davaocima usluga kao konačnim isporučiocima proizvoda iz poređenja i sl.  

Granice odgovornosti portala Komparacio.ba

Komparacio.ba ne garantuje da portal, njegovi sadržaji, informacije ili podaci ne mogu prenijeti viruse ili bilo šta što može imati eventualno štetan utjecaj na korisničke uređaje.  Radi toga se preporučuje korisnicima upotreba odgovarajućih softvera za detekciju i zaštitu od virusa kao i prikladnog nivoa hardverske opreme za neometano korištenje portala.

Komparacio.ba ne snosi odgovornost ukoliko dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja prilikom korištenja, prijenosa ili preuzimanja informacija, sadržaja i podataka putem interneta.

Komparacio.ba ne odgovara ukoliko korisnici, iz bilo kojeg razloga, ne mogu pristupiti portalu ili koristiti isti i ne garantuje da neće doći do prekida tokom pristupa stranici portala. Pristup portalu Komparacio.ba može biti povremeno isključen, privremeno nedostupan ili u prekidu zbog razloga na koje Komparacio.ba i/ili njegov vlasnik nema utjecaja, a korisnici su s tim saglasni.

Portal Komparacio.ba ne odgovara ukoliko nastane bilo kakav direktni ili indirektni gubitak ili materijalna šteta (uključujući bilo kakav novčani gubitak u uštedi koju korisnici očekuju, gubitak poslovne prilike ili gubitak profita ili prihoda, bilo direktnog ili propuštenog) zbog situacije koja se ne može predvidjeti u momentu korištenja portala.

Svi stručni savjeti, komentari, preporuke, usluge, proizvodi i njihovi paketi koji se nalaze na portalu ne mogu se smatrati pozivom ili poticanjem na kupovinu bilo kojeg proizvoda, usluge, imovine ili prava, niti se mogu smatrati informacijama dovoljnim za konačno donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.  

Informacije o proizvodima uvrštenim u poređenje su dobivene od dobavljača kao konačnih isporučioca ili su preuzete kao javno dostupni podaci sa njihovih zvaničnih web stranica. Skrećemo pažnju da kod svakog proizvoda i pojedinačnog dobavljača iz industrija koje su prezentovane na portalu mogu postojati dodatni opšti i posebni uslovi, tarife, interni akti i sl., koji mogu imati utjecaj na sadržaj, rasploživost, dostupnost, uslove isporuke i konačnu cijenu proizvoda iz poređenja.
Preporučujemo da detaljno pročitate opise proizvoda i eventualne napomene kao i  komentare portala prije izbora i aplikacije kako bi samostalno ustanovili da li se radi o proizvodu ili usluzi koja u potpunosti odgovara Vašim potrebama. Također, tokom procesa aplikacije kod dobavljača raspitajte se da li su u ponudi navedni svi potrebni i dovoljni uslovi da možete izvršiti konačan izbor.

Komparacio.ba ne snosi odgovornost za bilo koju posljedicu koja može proisteći iz poslovnog odnosa koji su zaključili ili su već imali korisnik portala i pojedini davaoci usluga, a koji je nastao na bazi njihove slobodne volje.

Ukoliko na našem portalu postoje linkovi za druge portale i web stranice (izvan našeg vlasništva i kontrole), napominjemo da su isti u vlasništvu i upravljani su od trećih lica na koje Komparacio.ba nema utjecaj i kontrolu, pa tako nema i ne može biti naše odgovornosti prema trećim licima, njihovim proizvodima, uslugama, informacijama, savjetima, mišljenjima, stavovima i sl. Takvim  portalima i web stranicama korisnici pristupaju svojom slobodnom voljom pa Komparacio.ba nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koju korisnici mogu pretrpjeti ili napraviti u vezi sa uslovima korištenja ili politikom privatnosti koja se primjenjuje na bilo kojem portalu ili stranici u vlasništvu trećeg lica, ili za bilo koje radnje, propuste ili greške od strane bilo kojeg trećeg lica u vezi sa uslovima korištenja ili politike privatnosti tog portala ili stranice.

Iako Komparacio.ba ulaže napore da uvrsti u pregled što više ponuda i omogući sveobuhvatno poređenje uvrštenih proizvoda, skrećemo pažnju da na tržištu mogu postojati i drugi proizvodi i usluge koji nisu uvršteni u Komparacio.ba, a koji bi možda više odgovarali izboru pojedinog korisnika.
Korisnici Komparacio.ba su lično odgovorni za zaštitu povjerljivosti svojih lozinki (password) gdje god se one koriste na portalu i dužni su da preduzmu odgovarajuće mjere zaštite.

Autorska prava  


(Zakon o autorskim i srodnim pravima BiH  „Službeni glasnik BiH“ 63/10.)

Komparacio.ba, odnosno njegov vlasnik društvo Perspecta d.o.o., polaže prava na sve svoje sadržaje bez ograničenja: naziv portala, domenu, grafička rješenja, kompletan dizajn web portala, uređivanje podataka, koncept, način pretrage i sortiranja poređenja, multimedijalne sadržaje, autorske tekstove, komentare, napomene, mišljenja, analize, izvještaje, statistike, baze podataka, dijelove i kompletno informatičko rješenje uključujući programski kod i sl.
Ni jedan korisnik ne može korištenjem, kopiranjem i preuzimanjem bilo kojeg sadržaja prenijeti bilo kakva prava u odnosu na softverska rješenja ili sastavne elemente portala i domene Komparacio.ba. Korisnici se pristupanjem portalu obavezuju da neće kopirati, reprodukovati ili objavljivati podatke i sadržaje portala u bilo kojoj formi uključujući internet.

Poveznice (linkovi) na Komparacio.ba nisu dopuštene bez saglasnosti portala, a za takvu dozovolu molimo obratite se na adresu marketing@komparacio.ba

Svi sadržaji objavljeni na portalu su vlasništvo portala i njegovih ugovornih partnera.
Bez izričite saglasnosti Komparacio.ba ne mogu se koristiti pretraživanja i poređenja na portalu za bilo kakve komercijalne svrhe, uključujući, a ne ograničavajući se, na savjetodavne usluge bilo kojeg korisnika.

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na Komparacio.ba u obavezi su da neposredno i na upadljivom mjestu naznače kao izvor Komparacio.ba. U slučaju prijenosa i navođenja sadržaja na drugom digitalnom mediju, mora se obezbijediti tačan i direktan link na portal Komparacio.ba.

Pravila prijenosa sadržaja

Različiti štampani i elektronski mediji mogu prenositi autorski sadržaj portala pod sljedećim uslovima:

  • Ukoliko portal odnosno autor to nije izričito zabranio (reprodukciju, distribuciju te komunikaciju javnosti) i ukoliko se sadržaj koristi u obimu koji odgovara načinu opšteg informisanja javnosti;
  • Da se obavezno pri prijenosu autorskog teksta naznači u zaglavlju teksta izvor i autorstvo,  a u tekstu prenesenog autorskog sadržaja stavi oznaka web portala na kojoj se nalazi izvorni članak koji je predmetom prijenosa.

Komparacio.ba ne snosi odgovornost za tačnost i vjerodostojnost informacija objavljenih  na stranicama u vlasništvu trećih lica, a čiji podaci, sadržaji, informacije i linkovi eventualno mogu biti na stranici Komparacio.ba.

Za bilo kakvu dodatnu informaciju molimo korisnike da se obrate na adresu: info@komparacio.ba

Pravila komentarisanja

Komentari korisnika su  značajni za kvaliteno funkcionisanje i razvoj portala Komparacio.ba.

Stručni tim portala želi da ohrabri korisnike da daju svoje komentare, sugestije i kritike.

Svi korisnici mogu slobodno davati svoje komentare. Komparacio.ba će nastojati da odgovori na svaku komunikaciju korisnika.

Za komunikaciju sa Komparacio.ba molimo koristite adresu: info@komparacio.ba   

Promjene Uslova korištenja

Komparacio.ba zadržava pravo da bez prethodne najave promijeni uslove korištenja portala.

Početak važenja ovih Uslova korištenja Komparacio.ba je od datuma njihovog objavljivanja kao i datuma njihovih izmjena. Ovaj datum je vidljivo naznačen u dnu teksta ovih Uslova, dostupan je svim korisnicima, pa stoga preporučujemo  da isti provjere prilikom svake posjete portalu. Od tog datuma stupaju na snagu sve izmjene ili brisanje uslova i pravila korištenja.

Ovi Uslovi korištenja stupaju na snagu dana:  24. Februara 2014. godine