Banke u FBiH uspješne: Za pola godine povećale dobit i zaradile 152 miliona KM

10.09.2017 | Komparacio.ba |

Banke u Federaciji BiH u prvoj polovini godine imale su dobit, odnosno zaradu od 152 miliona KM. To je za 9 posto, odnosno za 12 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

 

 

 

Od ukupno 15 banaka u Federaciji, njih 14 je poslovalo pozitivno i ostvarilo je dobit od 154 miliona KM, a samo jedna banka je poslovala s gubitkom od oko 2 miliona maraka, piše BiznisInfo.

Najprofitabilnije su bile Raiffeisen banka (52 miliona KM) i UniCredit banka Mostar (48 miliona KM). Ove dvije banke same su zaradile oko dvostruko više nego sve ostale banke zajedno. Jedina banka u FBiH koja je poslovala negativno, s gubitkom od oko 2 miliona KM, je Procredit banka.

"U prvoj polovini 2017. godine poslovanje bankarskog sektora karatkeriše rast bilansne sume, depozita i kredita, nastavak pozitivnih trendova koji se ogledaju u rastu štednje stanovništva, kapitala, dobiti i pada učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima. Na nivou sistema zabilježen je pozitivan finansijski rezultat, te se na osnovu svega može zaključiti da je bankarski sektor i dalje ostao stabilan, adekvatno kapitaliziran, a likvidnost je i dalje zadovoljavajuća", navodi se u najnovijem izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.


Na dan 30. 06. 2017. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 15 banaka, kao i na kraju 2016. godine. Broj zaposlenih u bankama FBiH iznosio je 6.646, što je neznatno povećanje od 0,5% ili 31 zaposlenika u odnosu na kraj 2016. godine.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prve polovine 2017. godine iznosila je 19 milijardi KM i veća je za 3,3 % ili 611 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Rast bilansne sume na strani izvora (pasive) rezultat je prevashodno rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je struktura aktive imala manje promjene vezane za ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 66,8% na 67,4% i smanjenje učešća novčanih sredstava sa 28,3% na 27,4%.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvoj polovini 2017. godini zabilježili su rast od 4,3% ili 528 miliona KM i sa 30. 06. 2017. godine iznose 12,8 milijardi KM.

I u prvoj polovini 2017. godine nastavljeni su pozitivni trendovi iz 2016. godine, koji se ogledaju u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno većeg rasta kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu.

Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 5,3% ili 304 miliona KM, tako da su sa 30. 06. 2017. godine krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 6,1 milijardu KM i učešće od 47,3%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 3,5% ili 209 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7% na 48,3% i sa 30. 06. 2017. godine iznosili su 6,2 milijarde KM.

Pokazatelji kvaliteta kredita su i u prvoj polovini 2017. godini, kao i u prethodne dvije godine, poboljšani, što se posebno odrazilo na sektor pravnih lica.

 

U prvoj polovini 2017. godine zabilježen je rast depozita od 3,3% ili 462 miliona KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i sa 30. 06. 2017. godine dostigli su iznos od osam milijardi KM, što je za 1,7% ili 137 miliona KM više nego na kraju 2016. godine.

Kreditne obaveze banaka sa 30. 06. 2017. godine iznosile su 867 miliona KM ili 4,5% od ukupnih izvora finansiranja i veće su za 2,2 % ili 19 miliona KM u odnosu na 2016. godine.

U posljednjih devet godina, zbog utjecaja finansijske i ekonomske krize, banke su se znatno manje zaduživale u inostranstvu, a plaćanjem dospjelih obaveza, učešće ovih izvora u finansiranju banaka su značajno smanjeni.

U prvoj polovini 2017. godine ukupni kapital povećan je za 3,6% ili 98 miliona KM, po osnovu dobiti tekućeg perioda i sa 30.06.2017. godine iznosi 2,8 milijardi KM (dionički 1,2 milijarde KM).

Regulatorni kapital na dan 30. 06. 2017. iznosi 2,5 milijardi KM i povećan je za 5,4% ili 127 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine, bez značajnijih promjena u njegovoj strukturi.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, sa 30.06. 2017. godine iznosi 15,7%, kao i na na kraj 2016. godine, te je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%), što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sektora na dan 30. 06. 2017. godine iznosi 9,9% (propisani minimum 6%).

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sisetem u Federaciji BiH u prvoj polovini 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat-dobit u iznosu od 152 miliona KM. 

 

Preuzeto sa: www.radiosarajevo.ba
Izabrao i priredio: www.komparacio.ba

 

 

 

KOMPACRTICE

Prema provedenim istraživanjima, zabluda je da ljudi razumiju banke, makar i na osnovnom nivou, naprimjer, kako funkcionira proces kreditiranja ili štednje. Rezultati istraživanja su deprimirajući.

Bloomberg.com