Komparacio.ba je potpuno nezavisan portal.

 • Stručnjaci Komparacio.ba samostalno a uz visoke profesionalne standarde unose i upravljaju podacima o proizvodima (kvalitativnim, kvantitativnim elementima i različitim funkcionalnostima), dok je ugovorna obaveza davaoca usluga da izvrše tačnu i sveobuhvatnu predaju i verifikaciju istih podataka. Na naša samostalna objašnjenja pojedinih funkcionalnosti i preformansi usluga i proizvoda ni jedan davaoc usluga nema utjecaj.
 • Naši eksperti će pomno pratiti lansiranje novih proizvoda naših partnera i pravovremno obavještavati javnost o istim. Kontunuirano ćemo analizirati karakteristike i funkcionalnosti različitih proizvoda, te davati o njima prikladne i korisne komentare.
 • Mi smo uvijek i bez ograničenja otvoreni za dodatne upite i razjašnjenja svim našim cijenjenim registriranim korisnicima koji upute takve zahtjeve.
 • Koncept rangiranja, nekad i kroz više ciklusa, te principi upoređivanja su postavljeni tako da u najboljoj mjeri odgovaraju potrebama naših korisnika (potrošača i poslovnih korisnika), rukovodeći se pravilom “više podataka o korisniku -->kvalitetnija uporedba”, pa samim time i bolji izbor i moguće veće uštede.
 • Institucije pojedinih davaoca usluga neće i ne mogu biti na bilo koji način favorizovane. Priroda poslovnog odnosa  Komparacio.ba sa svim davaocima usluga je takva da je obezbijeđena potpuna nezavisnost Komparacio.ba od svakog pojedinog davaoca usluga iz bilo koje uvrštene industrije.
 • Komaparacio.ba je lansiran u februaru 2014. godine, u vlasništvu  Perspecta d.o.o. , društva koje je osnovao i čiji je jedini vlasnik Dino Osmanbegović, banakarski ekspert sa više od 30 godina poslovnog  iskustva i rada u bankarstvu na najodgovornijim funkcijama u vodećim finansijskim institucijama, ali i stručnim znanjima  iz  područja leasinga, osiguranja i mikrokreditiranja.
 • Komparacio.ba nije zamišljen kao portal sa isključivim ciljevima da ostvari prihode na čistom marketingu. Vizija i misija Komparacio.ba je da na transparentan način uputi korisnike u karakteristike proizvoda i usluga kako bi oni što brže i lakše mogli doći do racionalng izbora za njih najpovoljnijih rješenja.

                Mi učimo naše korisnike kako da uspješno pretražuju.

 • Komparacio.ba ne poziva na kupovinu nego daje mogućnost uporedbe pojedinih  performansi različitih  usluga i proizvoda prezentovanih na transparentan način.
 • U slučaju proizvoda osiguranja Komparacio.ba je iznajmio svoj oglasni prostor za promociju i reklamiranje proizvoda različitih osiguravatelja i vrši određene aktivnosti istraživanja tržišta. U tom smislu Komparacio.ba ne nastupa kao posrednik u osiguranju. Stoga, za sve upite i objašnjenja kao i ponude proizvoda osiguranja ljubazno molimo da se obratite pojedinim osiguravateljima  po Vašem izboru putem objavljenih kontakt adresa.
 • Sva pretraživanja i uporedbe su besplatni.  
  Komaparacio.ba za svoje usluge pretraživanja  i  uporedbe  od korisnika ne naplaćuje nikakvu naknadu, a usluge i proizvodi prezentovani na našoj stranici  nisu na bilo koji način korigovane ili prilagođene (cjenovno i/ili komercijalnim uslovima i sl.) u odnosu na izvorne ponude davaoca usluga.
 • Zakoniti ponuđači i konačni isporučioci proizvoda koji su prezentovani na Komparacio.ba su naši partneri - davaoci usluga i oni plaćaju Komparacio.ba za usluge prezentovanja njihovih proizvoda te mogućnost da ih posjetioci stranice kontaktiraju.
 • Naknade za naše usluge plaćaju davaoci usluga jer im je omogućeno da na pristupačan, jednostavan i nezavisan način  prezentuju svoje proizvode i  sve njihove funkcionalnosti, te vode fer utakmicu za dobrobit njihovih klijenata – korisnika  Komparacio.ba i ukupne društvene zajednice.
 • Bilo kakva grafička prezenacija firmi davaoca usluga (loga i slogani) kao i promocija akcijskih proizvoda je samo u funkciji obavještavanja  javnosti i identifikacije pojedinih njihovih standardnih proizvoda ili proizvoda koji imaju posebne uslove prodaje.
 • Komaparacio.ba uspješno sarađuje sa svim ključnim dobavljačima iz finansijskog sektora (bankama, osiguranjima, leasing kućama i mikrokreditnim organizacijama), te vodećim telekom operaterima kako bi svojim klijentima obezbijedili zaista kvalitetno uvrštavanje svih relevantnih i komercijalno atraktivnih učesnika iz poslovnog okruženja.
 • Mi ćemo naše registrovane korisnike uvijek pravovremeno obavijestiti o uvrštavanju svakog novog davaoca usluga i proširenju područja i mogućnosti pretrage.
 • Namjera Komparacio.ba je da obezbijedi najširi mogući opseg ponuđača i njihovih proizvoda, međutim neki od njih, rukovodeći se svojom poslovnom politikom, nisu uvršteni po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji. Takvi ponuđači će biti vidno označeni pri pretraživanju i izlistavanju proizvoda. Respektujući njihovu odluku Komparacio.ba je uvrstio njihove ponude na osnovu javno dostupnih podataka (koje i regulatorne agencije propisuju i ohrabruju da se objave). Međutim, skrećemo pažnju da takvi podaci mogu biti  neažurirani pa time  i nepouzdani u poređenjima jer bez ugovornog odnosa sa davaocem usluga kao konačnim isporučiocem je teško održati potpunu i redovnu ažurnost i provjerenost podataka.

 

Sve druge aktivnosti društva u čijem je vlasništvu Komaparacio.ba su u potpunosti odvojene od aktivnosti Komparacio.ba i nemaju nikakav utjecaj na koncept, uređivanje i način vođenja portala.